SOIBD


SOIBD “The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases”

SOIBD bildades som ideell förening 1993 av gastroenterologer och kirurger verksamma inom Sverige med ett gemensamt aktivt forskningsintresse och engagemang inom de inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD). Allt sedan föreningens bildande är SOIBDs främsta syfte att initiera och bedriva gemensam forskning och kunskapsutveckling om IBD, samt att vid ordinarie möten anordna fortbildning under ett utvalt tema för respektive möte.
Varje ordinarie medlem har en tillhörighet till en av de befintliga arbetsgrupperna, som för närvarande är organiserade i arbetsfälten patofysiologi, mikroskopisk kolit, kirurgi och terapi. Utöver det arbete man utför i respektive arbetsgrupp förväntas det också, i mån av möjlighet, att man solidariskt tillgodoser andra gruppers behov vid insamling av underlag för att kunna genomföra beslutade studier. I detta avseende kan det gälla bidrag med patienter som ingår i en numerärt begränsad kohort, insamlande av blodprover, utlämnande av registerdata osv. Det aktuella ordinarie medlemsantalet är ca 48 personer. Styrelsen består av 4 valda medlemmar (för närvarande ordförande Olof Grip, sekreterare Francesca Bresso, kassör Michael Eberhardson och klubbmästare Lina Vigren). Ekonomiskt stöd till SOIBDs verksamhet lämnas via bidrag från anslutna medlemsföretag.
Förutom ordinarie medlemskap finns det så kallade "associerade medlemskapet", vilket innebär att man aktivt deltar och bidrar till respektive arbetsgrupps arbete.
Sedan föreningens bildande har SOIBD sett ett stort värde i att upprätthålla en spridd geografisk täckning, vilket innebär att alla större enheter för medicinsk gastroenterologi och kolorektal kirurgi finns representerade i organisationen. Även barngastroenterologin har idag en god representation.

SOIBD samlas till två ordinarie föreningsmöten per år. Vid varje föreningsmöte bjuds föreläsare in med specialkunskap inom ett visst område för att under ett bestämt tema sprida kunskap och entusiasm inom sitt respektive område. I syfte att få en högsta kvalitet och rimlig bredd på denna programpunkt cirkulerar det organisatoriska ansvaret för aktiviteten mellan arbetsgrupperna.
Utöver en sedvanlig mötesagenda ges utrymme till nya antagna medlemmarna att kort presentera sig och sin forskning. Vid varje mötestillfälle är en "stående punkt" redovisning av arbetsgruppernas planerade, pågående och avslutade aktiviteter.

Ett stort antal publicerade studier har sitt ursprung som direkta SOIBD projekt, eller i samarbeten som har initierats i anslutning till föreningens verksamhet. Bredden på dessa publikationer visar stor spännvidd. Mycket viktigt för många av de resultat SOIBD åstadkommit inom den patientnära forskningen har varit att personer med ett kunnande inom epidemiologi och laboratoriemedicin är medlemmar i föreningen.
Föreningens medlemmar har i stor omfattning deltagit i framställandet av flera gällande vårdprogram och nationella riktlinjer inom IBD. Flera arbetsgrupper deltar också i olika omfattning i internationella forskningsprojekt. SOIBD har ett starkt intresse av att ett fungerande nationellt IBD-register upprättas, och har därför aktivt stöttat utvecklingsfasen av det som idag är SWIBREG. SOIBD har en nära association till ECCOs verksamhet, där Sveriges båda representanter också är SOIBD medlemmar.
För närvarande pågår flera SOIBD studier som exempel kan nämnas behandlingsstudier av mikroskopisk kolit och kliniska studier kring t.ex. tiopurin-användning, kartläggning av patogenetiska faktorer vid IBD och uppföljning av anala komplikationer vid IBD.

Den framtida "SOIBD-ambitionen" är att målmedvetet stärka vår roll i frågor som rör forskning och kunskapsutveckling kring IBD. SOIBD skall vara en stark, stimulerande och kraftfull organisation som attraherar nya vetenskapliga samarbeten såväl inom organisationen som utanför densamma. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier även på relativt ovanliga IBD-associerade tillstånd, symptom eller komplikationer.
Vi räknar med att medlemsantalet i SOIBD kommer att utökas och att fler områden därmed kommer att beträdas, vilket i sin tur ger oss möjligheter till att bilda nya arbetsgrupps-konstellationer med nya inriktningar om behov uppstår. Med den historia SOIBD bär med sig, och de förutsättningar som föreligger, är det styrelsens övertygelse att SOIBD som har en ljus framtid framöver.

Vi välkomnar nya medlemsansökningar till SOIBD för att ge ytterligare slagkraft och vitalitet till vår verksamhet.

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsens sekreterare (francesca.bresso@ki.se), eller annan i styrelsen. Sökande skall vara disputerad och ha en dokumenterad aktiv forskning inom IBD området. Ansökan skall innehålla en avsiktsförklaring och ett kort CV med publikationslista. Ett medlemskap innebär en associering till en bestämd arbetsgrupp (se ovan) enligt sökandes eget önskemål.
Möjlighet finns även till associerat medlemskap, vilket är av stor betydelse för SOIBDs verksamhet då det tillför värdefull kompetens och engagemang. Ett associerat medlemskap kräver ingen ansökan. Detta medlemskap sker vanligen genom personliga kontakter med någon i respektive arbetsgrupp eller kontakt med någon i styrelsen som kan förmedla kontakten till respektive arbetsgruppsledare.

Välkommen till SOIBD som ordinarie eller associerad medlem,

Styrelsen för SOIBD

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies